www.krzysztof-okonski.ukw.edu.pl


AUTOR STRONY:

 

Krzysztof Okoński: germanista, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Komparatystyki Kulturowej (Instytut Nauk o Kulturze), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy


Rozwój | Zainteresowania badawcze | Publikacje książkowe | Artykuły | Teksty publicystyczne i popularno-naukowe | Referaty | Tłumaczenia naukowe | Organizacja konferencji | Projekty i wydarzenia (organizacja i współudział) | Dydaktyka | Nagrody | Hobby


Rozwój

Praca dyplomowa (1993)
"Unkenrufe "von Günter Grass: Die Ankündigung eines heraufziehenden Unheils
Promotor: prof. dr hab. Jan Papiór

Praca magisterska (1995) 
„Verstrickt in die deutschen und polnischen Sünden: Die Persönlichkeiten sowie das literarische Schaffen von Günter Grass und Andrzej Szczypiorski. Versuch einer konfrontativen Darstellung
Promotor: dr  Roman Dziergwa, recenzent: prof. dr hab. Hubert Orłowski

Rozprawa doktorska (2003)
„Auf der Suche nach der verlorenen Freiheit": Das Nachkriegsdeutschland und seine Literatur in der Publizistik der polnischen Exilzeitschrift "Kultura" (1947-1962)
Promotor: dr hab. Roman Dziergwa prof. UAM, recenzenci: prof. dr hab. Czesław Karolak i prof. dr hab. Wojciech Kunicki

Habilitacja (2019)
Seria publikacji powiązanych tematycznie pt.
Dialog bez cenzury. „Kultura” paryska i drugi obieg wydawniczy w PRL a literatura niemiecka w latach 1976-1989


Zainteresowania badawcze

 1. Literatura i kultura drugiego obiegu, samizdatu i emigracji w PRL i NRD

 2. Twórczość Güntera Grassa, Heinricha Bölla, Tadeusza Nowakowskiego

 3. Wielokulturowość w Niemczech

 4. Digitalizacja w edukacji, literaturze  i mediach  


Publikacje książkowe

1. Krzysztof Okoński/Dorota Pruss-Pławska (red.), "Der polnische Blick auf die Berliner Mauer: Politik-Geschichte-Medien-Literatur", Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW 2011

2. Krzysztof Okoński / Karol Gliszczyński (red.), "Kierunki humanistyczne i społeczne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wobec digitalizacji. Studium wybranych inicjatyw", Bydgoszcz 2015, ISBN 978-83-941748-0-4 (publikacja elektroniczna zawierająca teksty referatów z konferencji „Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji: narzędzia — dydaktyka — kompetencje absolwenta — cyfryzacja obiegu naukowego”, UKW,  21.05.2012).

3. "Auf der Suche nach der verlorenen Freiheit", ISBN 978-3-86276-250-7, Neisse Verlag, Dresden 2017, 448 S.


Artykuły

1. RFN-owska karta w twórczości bydgoszczanina Tadeusza Nowakowskiego, w: Kronika Bydgoska, nr 19, 1998, str. 312 - 324.

2. Das exterritoriale Schrifttum polnischer Zwangsumsiedler, w: Studia Germanica Posnaniensia XXVII., marzec 2002, str. 107 - 120.

3. Niemieckojęzyczne portale internetowe jako współczesne forum wymiany informacji i poglądów o wydarzeniach Września 1939 w Bydgoszczy. Analiza zagrożeń dla edukacji krajoznawczej i historycznej, w: Kronika Bydgoska 2005 , str. 299 - 312.

4. Neonazizm w Niemczech a treść, przesłanie dydaktyczne i dystrybucja gier komputerowych, w: Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, Polskie Towarzystwo Badania Gier, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Poznań 19 - 20 listopada 2005 , str. 181 - 188.

5. Literacka podróż z Brombergu do Bydgoszczy. Na marginesie wspomnień Tadeusza Nowakowskiego, Alfreda Cohna i Heinricha Bölla. w: Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, str. 81- 84.

6. Rola prezentacji elektronicznych w kształtowaniu kompetencji medialnej studentów neofilologii, w: KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, Lublin, 12-14 września 2006r. str. 366 - 372.

7. Między Rosją a Niemcami: dylematy sąsiedztwa w polskiej publicystyce emigracyjnej i niezależnej, w: Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, WSG Bydgoszcz, 2007, S. 351 - 356.

8. Niezależny ruch wydawniczy jako forma nieoficjalnej komunikacji międzykulturowej. Polskie i niemieckie doświadczenia drugiej połowy XX wieku wobec rzeczywistości XXI wieku, w: Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Tertium Kraków 2007, S. 39 - 48.

9. Literatura bez prawa stałego pobytu: "Kultura" paryska o twórczości pisarskiej i aktywności politycznej Güntera Grassa, w: Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych na łamach XX-wiecznych czasopism literackich i społeczno-kulturalnych, Szczecin, 2007 (US + UMK), S. 79 - 86.

10. Przekład i tłumacz w warunkach propagandy i cenzury: polskie i niemieckie doświadczenia w dziedzinie literatury, polityki oraz publicystyki okresu powojennego w: Imago mundi. Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, tom pod redakcją Anny Szczęsny i Krzysztofa Hejwowskiego, Siedlce 2007, str. 497- 503

11. Cyfrowa ewolucja mediów a możliwości kształtowania kompetencji językowej i krajoznawczej, w: W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych, pod red. Marii Jodłowiec i Anny Niżegorodcew, seria Język a komunikacja 22, Kraków, Wydawnictwo Tertium, 2008, str. 229-236.

12. (Recenzja) Markus Schäfer: Heinrich Böll und Polen. Texte und Dokumente. Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin/Köln 2004, 139 S. w: Studia Niemcoznawcze, Lech Kolago (red.), nr 39, Warszawa 2008, str. 528 - 532

13. Es war nicht alles schlecht in der DDR. Die Pariser Exilzeitschrift "Kultura" zur Eigenart der Literatur im "Arbeiter- und Bauernstaat", [w:] Philologische Ostsee-Studien (red. Anna Mrożewska), Koszalin 2009, str. 375-381

14. Oczami szeregowca Wehrmachtu i późniejszego noblisty. Bydgoszcz w listach wojennych Heinricha Bölla, [w:] Bydgoszcz - miasto wielu kultur i narodowości (red. Katarzyna Grysińska, Włodzimierz Jastrzębski, Albert S. Kotowski), Bydgoszcz 2009, str. 376 – 381.

15.“Ein wilder Druck, aber kein Raubdruck”. Vor 30 Jahren ist im Untergrundverlag “NOWA”, die erste polnische Übersetzung der “Blechtrommel” erschienen, [w:] Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, pod red. Petera Fischera i Basila Kerskiego, nr 7, Berlin/Osnabrück 2009, str. 193-203.

16. Represyjność epoki Honeckera. Recepcja twórczości emigracji literackiej z NRD do RFN w polskim “drugim obiegu”, [w:] Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny?, [w:] Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Sławomira Łukasiewicza, Lublin 2010, str. 138- 144.

17. “Zła” literatura z “lepszych” Niemiec. Funkcje “drugiego obiegu” w PRL w kontekście upowszechniania literatury z NRD, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX w. pod red. Doroty Degen i Jacka Gzelli, Toruń 2010, str. 475- 487.

18. Niezależna literatura okresu PRL i NRD: między mitem a iluzją, [w:] Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze, pod red. Lidii Wiśniewskiej i Mirosława Gołuńskiego, Bydgoszcz 2010, str. 173-178.

19. Unbekannte Landschaften der deutsch-polnischen “kleinen Heimaten”. Literarisch-publizistische Nahaufnahmen vor und nach der Wende, [w:] Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, pod red. Petera Fischera i Basila Kerskiego, nr 8, Berlin/Osnabrück 2010, str. 201 - 209.

20. Gotteshaus als Literaturforum. Nonkonforme Autoren des sozialistischen Polens und der DDR im kirchlichen Asyl, [w:] Aleksandra Chylewska-Tölle (red.), "Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe". Die christliche Botschaft in der deutschsprachigen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg, Nordhausen 2011, str. 257-270.

21. “Riesiges Schweigen und letzte Koketterie des luxuriösen Europas”. Die Teilung Berlins als Motiv der unabhängigen polnischen Literatur und Kultur, [w:] Krzysztof Okoński/Dorota Pruss-Pławska (red.), "Der polnische Blick auf die Berliner Mauer: Politik-Geschichte-Medien-Literatur", Bydgoszcz 2011, str. 252-265.

22. “Radikale Wende oder Ende? Literatur der Emigranten und Dissidenten aus der DDR und VR Polen nach 1989“ [w:] Die Mauer wurde wie nebenbei eingerissen. Zur Literatur in Deutschland und Mittelosteuropa nach 1989/90, pod redakcją Stephana Krause/Friederike Partzsch, Lipsk 2011, str. 51 – 63.

23. „Stasi ist ein Trauma vieler Deutscher, von denen einige Schriftsteller sind. Der Liedermacher und Schriftsteller Stephan Krawczyk im Gespräch mit Krzysztof Okoński", [w:] Kultura i Historia, pod red. Andrzeja Radomskiego, nr 21, Lublin 2012, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3599

24. (Recenzja) Katarzyna Górska, Ewa Łepkowska: Na Zachód od Wschodu. Literackie i popkulturowe obrazy NRD, PRL i RFN. Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2009, ss. 176” (recenzja) [w:] Studia Niemcoznawcze, pod red. Lecha Kolago, tom XLIX, Warszawa 2012, str. 887-889.

25. „Pisarze oraz instytucje życia literackiego RFN wobec ograniczeń wolności słowa w PRL”, [w:] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wielu XIX do czasów współczesnych, pod red. Doroty Degen i Marcina Żyndy, Toruń 2012, str. 281-294.

26. „Humanistyka vs. digitalizacja (sprawozdanie z konferencji)”, [w:] Historia i Media, pod red. Marcina Wilkowskiego, Warszawa 25.06.2012, http://historiaimedia.org/2012/06/25/humanistyka-vs-digitalizacja-relacja-z-konferencji/

27. Sozialismus, Stasi, Samisdat: Rückblicke auf die „unangepasste Literatur“ der DDR. Vergleich mit dem polnischen „zweiten Umlauf“, [w:] Kontinuitäten - Brüche - Kontroversen. Deutsche Literatur nach dem Mauerfall, Edward Białek und Monika Wolting (red.), Dresden 2012, (Beihefte zum ORBIS LINGUARUM Herausgegeben von Edward Białek und Eugeniusz Tomiczek
Band 105), str. 427-440.

28. „Książki jako ofiary rewolucji. Konsekwencje powstania i upadku NRD dla literatury i księgarstwa”, [w:] Folia Librorum 17/2013, pod red. Jadwigi Koniecznej, Łódź, str. 143 - 156.

29. „Der deutsch-polnische Friedhof als ein "Trümmerfeld der Versöhnung". Zur Darstellung des Themenkomplexes "Kirche-Kommerz-Politik" im Polen der Nachwendezeit in der Erzählung „Unkenrufe“ von Günter Grass [w:] Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive, pod red. Aleksandry Chylewskiej-Tölle i Alexandra Tölle, Berlin 2014, str. 143 - 157.

30. (Recenzja)  Ewa Matkowska: Propaganda w NRD. Media i literatura, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 251, [w:] Studia Niemcoznawcze, pod red. Lecha Kolago, Warszawa, 2014, tom LIV, str. 654 - 656.

31. "Too much future". Poeci z gitarą i scena rockowa w NRD wobec ideologii, konformizmu i kontestacji systemu, [w:] Prace Literackie (nr 54), pod red. Mariana Ursela, Wrocław 2014, str. 71 -83.

32.  „Zdrada i kontestacja. Pisarki niemieckie pochodzenia tureckiego wobec „społeczeństwa równoległego”, [w:] Kultura - Historia – Globalizacja, nr 17, 2015, http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=artykul&id=302

33.Klaustrofobiczna wieża z kości słoniowej. Dialog Heinricha Bölla z niezależną sceną literacką w PRL i na emigracji, [w:] Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów, pod red. Elżbiety Stadtmüller, Jarosława Sadłochy et al., Wrocław 2015, str. 137-150.

34. „Der Himmel fiel aus allen Wolken“ von Stephan Krawczyk: Die DDR-Literatur der Gegenwart oder ein Schwanengesang auf die subversive Kultur im Dreibuchstabenland?“ [w:] Monatshefte für deutschsprachige Literatur und Kultur, pod red. Hansa Adlera, Wisconsin, USA, Vol. 107, Number 3, Fall 2015, str. 455 - 467.

35. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Zur analogen und digitalen Überlieferung von unterdrückter DDR-Literatur im 21. Jahrhundert [w:] Studia Niemcoznawcze, pod red. Lecha Kolago, Warszawa, 2015, tom LVI, str. 339-351.

36. (Omówienie): Wojciech Browarny, Monika Wolting, Marcus  Joch  (red.), "Opcja  niemiecka.  O  problemach z tożsamością i historią w literaturze  polskiej  i  niemieckiej  po  1989  roku", Kraków: Wydawnictwo Universitas,  2014, 248 str. [w:] Porównania, 17/2015, UAM Poznań, str.  285-288.

37. Diagnosen nach dem Kollaps. Zum literaturhistorischen Standort von Jürgen Fuchs im unabhängigen polnischen Literaturumlauf [w:] Ernest Kuczyński (red.) "Sagen, was ist! Jürgen Fuchs zwischen Interpretation, Forschung und Kritik", Neisse Verlag, Drezno i Wrocław 2017, str. 92 - 106.

38. (Sprawozdanie  z konferencji) Mensch, Schriftsteller, Regimekritiker. Bericht zur Internationalen Jürgen-Fuchs-Konferenz vom 3. bis 5. November 2016 in Wrocław/Breslau [w:] Gerbergasse 18. Thüringer Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte und Politik, 1/2017, Heft 82, str. 42-44.

39. „Rote Brause im Kopf“. Die Pariser Exilzeitschrift Kultura über das Verhältnis westdeutscher Schriftsteller zum Kommunismus [w:] Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Bd. 66, Nr. 2 (2017), str. 213 - 233.

40. (Recenzja) Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989-2014, red. Robert Małecki, Adriana Pogoda-Kołodziejak, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 169, w: IN GREMIUM 11/2017 - Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, ISSN 1899-2722, str. 279-283.

41. (Recenzja) Christopher Dietrich: Kontrollierte Freiräume. Das Kabarett in der DDR zwischen MfS und SED. be.bra wissenschaft verlag, Berlin – Brandenburg 2016, S. 736 w:  Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde, herausgegeben von Lech Kolago, nr 60/2017, Warszawa 2017, str. 930-933.

42. „Wer uns angreift, wird vernichtet“. Polnische Untergrundzeitschriften zum Gewaltmotiv in der systemkritischen Literatur aus der DDR, w: Slowakische Zeitschrift für Germanistik, 2017, Jahrgang 9, Heft 2, str. 73-82.

43. Heinrich Böll und der gegenwärtige polnische Erinnerungsdiskurs [w:]  Renata Dampc-Jarosz, Paweł Zimniak (red.): Politischen Konjunkturen zum Trotz: Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen (Formen der Erinnerung, Band 67), wyd.  V&R unipress;  2018, Göttingen, ISBN-10: 3847108646, ISBN-13: 978-3847108641, str. 293-309.

44. Heinrich Böll a współczesny polski dyskurs pamięciowy [w:] Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński (red.): Pisząc, zmieniam świat. Heinrich Böll  czytany współcześnie, UNIVERSITAS, Kraków 2019, str. 265-281.

45. Literatura niemiecka w nieoficjalnym obiegu w PRL: pożółkła agitka sprzed lat czy klucz do zrozumienia współczesności? [w:] Monika Wolting, Ewa Jarosz-Sienkiewicz (red.): Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego, UNIVERSITAS, Kraków 2019, ISBN: 97883-242-3521-6, str. 206 - 219.

46. (Recenzja) Bernard Wiaderny: „Schule des politischen Denkens“. Die Exilzeitschrift „Kultura“ im Kampf um die Unabhängigkeit Polens 1947-1991. [w:] Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung / Journal of East Central European Studies, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 303 - 305, Juli 2019. ISSN 0948-8294. <https://www.zfo-online.de/index.php/zfo/article/view/13721/13459>

W druku: 

47. Spór o ”kulturę wiodącą” w RFN w świetle wybranych wypowiedzi niemieckich autorów pochodzenia tureckiego


Teksty publicystyczne i popularno-naukowe

 1. "Nie może być mowy o teczkokracji. Rozmowa z dr Hans-Jörgem Geigerem, zastępcą specjalnego pełnomocnika rządu RFN ds. akt personalnych b. Stasi", w: Dziennik Wieczorny nr 156, 11.08.1992, str. 3.

 2. "Jak postąpią z nami Niemcy? Rozmowa IKP-a z Günterem Grassem", w: Ilustrowany Kurier Polski, nr 243, 11 13.12.1992, str. 4.

 3. "Literatura niemiecka w prasie emigracyjnej. Głos w dyskusji", w: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn, 30.04.2003 

 4. "Digitalizacja literatury - ciekawostka techniczna, substytut książki czy nowa perspektywa w nauczaniu języka i kultury?", tom pokonferencyjny II Konferencji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli "Europa Multilingua" organizowanej przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004, str. 53-56 

 5. "Wyjechać z Brzydgoszczy, wrócić do Brombergu?" w: Gazeta Wyborcza/Bydgoszcz, 09.03.2007, str. 2

 6. "Krwawa niedziela: Narodziny wirtualnej legendy", Gazeta Wyborcza/Bydgoszcz, 06.07.2007, str. 2

 7. "Krytyczny kronikarz. Z Krzysztofem Okońskim rozmawia Bartłomiej Siwiec”. Wywiad prasowy dotyczący pobytu w Bydgoszczy oraz polskich inicjatyw pisarza Heinricha Bölla, [w:] Bydgoski Informator Kulturalny, nr 3, 01.03.2015, str. 18-19.


Referaty

WYKŁADY GOŚCINNE:

1. "Geschichte, Land und Leute der Stadt Bydgoszcz und seiner Umgebung", VHS Berlin, 04. 2004

2. "Stasi-Akten oder Samisdat? Wege und Irrwege der Lesekultur in Polen und (Ost)Deutschland nach der Wende". Die Forschungs- und Dokumentationsstelle der Universität Rostock und die BStU-Außenstelle Rostock, 15. Juni 2016

3. "Kultur und Opposition in Polen vor 1989". Die Forschungs- und Dokumentationsstelle der Universität Rostock und die BStU-Außenstelle Rostock, 16. Juni 2016

WYSTĄPIENIA POPULARNONAUKOWE:

1. Dni Nauki UKW 2006 (ścieżka humanistyczna), 27.04.2006. Referat: E-teaching, e-learning, e-books: nowe technologie w nauczaniu języków obcych

2. Różne oblicza współczesności, II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy/Zespół Szkół Katolickich w Bydgoszczy, 7.04.2010. Referat: Kultura w Sieci 2.0 a neonazizm

3. Tydzień Kina Niemieckiego Bydgoszcz, WSG/APK - Przedmowa do filmu "Wracając do Marka" pt. Marek Hłasko i Niemcy, 12.05.2011

4. Bydgoski Festiwal Nauki 2012: referat z pokazem pt. "Historia i współczesność Niemiec w grach PC"

5. Bydgoski Festiwal Nauki, UKW, 23.05.2013, referat – „Niemcy: kraj dziwnych samochodów”

6. Bydgoski Festiwal Nauki, 22.05.2015. Wykład z pokazem: „Selfie z historią w tle. Jak poznawać nowsze dzieje Niemiec korzystając ze smartfona?”

7. Wykład i warsztaty dla nauczycieli: "Gry komputerowe w nauczaniu języków obcych", III Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, 07.03.2019

KONFERENCJE: 

1.   "Europa Multilingua", konferencja Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Referat: Digitalizacja literatury - ciekawostka techniczna, substytut książki czy nowa perspektywa w nauczaniu języka i kultury?, Bydgoszcz, 7-8.05.2004  

2.   KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM - NOWE WYZWANIA DLA DYDAKTYKI JĘZYKÓW OBCYCH, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Lublin, 12-14 września 2005r. Referat: Rola prezentacji elektronicznych w kształtowaniu kompetencji medialnej studentów neofilologii

3.    Polskie Towarzystwo Badania Gier/Polskie Towarzystwo Neofilologiczne: Kulturotwórcza funkcja gier: gra jako medium, tekst i rytuał, Poznań 19 - 20 listopada 2005. Referat: Neonazizm w Niemczech a treść, przesłanie dydaktyczne i dystrybucja gier komputerowych

4.   Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie, konferencja Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW 25 - 26 listopada 2005 r. UW Warszawa. Referat: Przeinaczony obraz świata. Przekład i tłumacz w warunkach propagandy i cenzury

5.   Teatr przyjaźni. Polsko-wschodnioniemiecka histoire croisée 1945/1949-1990 , Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, 13-14 stycznia 2006. Referat: O wzajemnym postrzeganiu i roli muzyki rockowej i pop w oficjalnych i nieoficjalnych stosunkach kulturalnych PRL - NRD

6.   Język trzeciego tysiąclecia, Towarzystwo Tertium, Kraków, 9-12 marca 2006. Referat: Niezależny obieg wydawniczy jako forma nieoficjalnej komunikacji międzykulturowej: doświadczenia II poł. XX w. wobec rzeczywistości XXI w.

7.   Sympozjum Polacy i Niemcy w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 20.04.2006. Referat: Literacka podróż z Brombergu do Bydgoszczy. Na marginesie wspomnień Tadeusza Nowakowskiego, Alfreda Cohna i Heinricha Bölla.

8.  Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 11 - 13. IX. 2006, Kraków. Referat: Ewolucja tradycyjnych mediów a możliwości kształtowania kompetencji językowej i krajoznawczej

9.  NARODY SĄSIADUJĄCE W EUROPIE. WZAJEMNE POSTRZEGANIE A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA W PRZESZŁOŚCI I TERAŻNIEJSZOŚCI. Międzynarodowa konferencja naukowa WSG Bydgoszcz 6.-7.10.2006. Referat: Między Rosją a Niemcami: dylematy sąsiedztwa w polskiej publicystyce emigracyjnej i niezależnej

10.  Recepcja literatur obcych na łamach XX-wiecznych czasopism literackich i społeczno-kulturalnych. Szczecin, 17-19 października 2006 (US + UMK), Referat: Literatura bez prawa stałego pobytu: "Kultura" paryska o twórczości pisarskiej i aktywności politycznej Güntera Grassa

11.  Warsaw East European Conference. 4th Annual Session,15-18.07, 2007. Referat: "One sees (...), that revolution is the destiny of those people". Relations of Heinrich Böll with the independent literary scene in communist Poland and in exile.

12.  Bałtyckie Spotkania Filologiczne, Osieki, 29.05 - 1.06. 2008, Politechnika Koszalińska, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej. Referat: Es war nicht alles schlecht in der DDR. Die Pariser Exilzeitschrift "Kultura" zur Eigenart der Literatur im "Arbeiter- und Bauernstaat"

13.  Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze, UKW Bydgoszcz 20.-22.10.2008. Referat: Niezależna literatura okresu PRL i NRD: między mitem a iluzją

14.  Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, IPN Lublin, 13.-15.11.2008. Referat: Represyjność epoki Honeckera a emigracja literacka z NRD do RFN. Reakcje i inicjatywy wydawnicze w polskim "drugim obiegu"

15.  Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku UMK, Toruń, 18.-19.11.2008 r. Referat: "Zła" literatura z "lepszych" Niemiec. Funkcje "drugiego obiegu" w PRL w kontekście upowszechniania literatury z NRD

16.  Bydgoszcz: miasto wielu kultur i narodowości, UKW Bydgoszcz, 20.-21.11.2008. Referat: Oczami szeregowca Wehrmachtu i późniejszego noblisty. Bydgoszcz w listach wojennych Heinricha Bölla

17.  Zum Motiv der Berliner Mauer in der Literatur und Literaturpublizistik der polnischen Emigration und des "zweiten Umlaufs" in der VR Polen (konferencja "Mur berliński: polskie konteksty", Bydgoszcz 20.11.2009)

18.  "Nur eine Fußnote der Geschichte - bleibt?" - Gegenlesarten, Małkocin, 2010. Referat: "Radikale Wende oder Ende"? Literatur der Emigranten und Dissidenten aus der DDR und VR Polen nach 1989

19.  "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych", Toruń 2010. Referat: "Odpowiedzialni za Polskę?". Pisarze RFN wobec ograniczeń wolności słowa w PRL

20.  II Sympozjum Morianistyczne "Etyka i dialog. Od św. Tomasza Morusa do Jana Pawła II" Częstochowa, 18-19.05.2011 r. Referat: Nowi dysydenci literatury niemieckiej. Pisarze pochodzenia tureckiego a wyzwania dialogu Zachodu ze Wschodem

21.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Książka i prasa w kulturze", UKW Bydgoszcz 13-14.10. 2011. Referat: "Pisarze, czyli przestępcy. Literatura i jej twórcy a mechanizmy represji w czasach NRD"

22. „Dałeś mi panie zbroję... Piosenka prawdziwa  w życiu kulturalnym i społecznym PRL”, Zakład Literatury XX Wieku Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 15 – 16.12. 2011 r. Referat: „Akustycznie, elektrycznie, nielegalnie. Zakaz wykonywania zawodu jako cezura w biografii artystycznej poetów z gitarą w czasach NRD. Przypadki Wolfa Biermanna, Stephana Krawczyka i grupy Klaus Renft Combo”

23. Ich bin nicht von hier und doch kein Fremder. Autobiographisches Schreiben über die Herkunft aus einem anderen Land, Polnisch-deutsch-nordisches Symposium, (Szczecin und Pobierowo 25.-28.04.2013).  Referat:„Wie funktioniert ein Wasserhahn ohne etwas zum Drehen oder Schieben daran?“ Die autobiographische Zeitreise  „Der Himmel fiel aus allen Wolken“ von Stephan Krawczyk als ein gegenwärtiger literarischer Blick auf das „westdeutsche Exil

24. Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive, 04.03.2014, Słubice/Frankfurt nad Odrą. Referat: "Der deutsch-polnische Friedhof als ein „Trümmerfeld der Versöhnung“. Zur Darstellung des Themenkomplexes „Kirche-Kommerz-Politik“ im Polen der Nachwendezeit im Werk von Günter Grass"

25. „Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!“. 25 Jahre Mauerfall und Fall des Eisernen Vorhangs, Seminar Nr.: 23, Waren, EUROPÄISCHE AKADEMIE MECKLENBURG - VORPOMMERN, 14.11.- 16.11. 2014. Referat: "Kontakte jenseits der Berliner Mauer. Über die Möglichkeiten eines deutsch-polnischen Dialogs in der unabhängigen Literatur und Presse  der DDR und der VR Polen"

26. Międzynarodowa konferencja Historie Nowych Mediów | New Media Histories, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz projekt badawczy Nowe Media PRL, Łódź, 16 – 18 października 2014. Referat: "Samizdat, tamizdat, „digizdat”? Digitalizacja  literatury i prasy niezależnej okresu NRD jako forma kultury memorialnej we współczesnych Niemczech"

27. Kultura zaangażowana. Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce, 20 - 21 maja 2015, Bydgoszcz. Referat: „Literatura zaangażowana (w służbie Stasi)"

 

28. II  OGÓLNOPOLSKA   KONFERENCJA NAUKOWA "RECEPCJA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ W NIEMCZECH, AUSTRII, SZWAJCARII  I W POLSCE PO 1968 R. RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA", Częstochowa 22-23.10.2015. Referat: Socjalizm z ludzką twarzą czy komunizm z wybitymi zębami? Literacka i ideowa spuścizna zachodnioniemieckiej rewolty 1968 roku w świetle publicystyki „Kultury” paryskiej

 

29. XII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei "Gewalt und Sprache", 30. Juni 2016 - 2. Juli 2016, Bratislava. Referat: Verbieten, verdrängen, verhaften. Maßnahmen gegen die Literaturwelt in der DDR und in Polen vor 1989 im Spiegel  der  polnischen Untergrundpresse

 

30. Internationale wissenschaftliche Konferenz: Jürgen Fuchs „Sagen was ist“ - Diktatur als grenzüberschreitende Erinnerungslandschaft, 3-5.11.2016, UWr, Wrocław. Referat: Bilder einer Diktatur. Jürgen Fuchs und sein Werk außerhalb der Zensur im kommunistischen Polen

31. „POETUS LITERARUS“. HEINRICH BÖLL ZUM 100. GEBURTSTAG, Katowice, 19.-20.10.2017. Referat: „Wir müssen uns in Polen einmischen“. Das Werk Heinrich Bölls und der gegenwärtige polnische Erinnerungsdiskurs

 

32. Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce XX/XXI wieku, Ostromecko k. Bydgoszczy, 8 maja 2018. Referat: Spór o” kulturę wiodącą” w RFN w świetle wybranych wypowiedzi i dorobku niemieckich twórców pochodzenia tureckiego

33. Poland 1989: Negotiations, (Re)Constructions, Interpretations. October 23-25, 2019, Aleksander Brückner Center for Polish Studies, Halle (Saale). Referat: Wenn ein Kulturphänomen zum Fremdwort wird: Zur Wahrnehmung des "Zweiten Umlaufs" nach 1989

 


Tłumaczenia naukowe

 1. 04.08.2004 - wykład dr Marka Romaniuka "Niemcy w Bydgoszczy" dla Frauenitiative Berlin-Warschau, Akademia Bydgoska/obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Aula Nova, tłumaczenie konsekutywne.

 2.  Jacek Woźny, Der rote Ocker und Getreidekorn. Die Wiederauferstehungssymbolik in den Bestattungsritualen archaischer Kulturen des baltisch-pontischen Raumes, (tłumaczenie streszczenia książki Jacka Woźnego Czerwona ochra i ziarna zbóż. Symbolika odrodzenia zmarłych w obrzędach pogrzebowych kultur archaicznych międzymorza bałtycko-pontyjskiego, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005) str. 275 - 284.

3.   Aleksander Jankowski, Mittelalterliche Wandmalerei in Schlesien an der Schwelle der Reformation. Ikonographie - Funktionen - Stil (tłumaczenie streszczenia książki Aleksandra Jankowskiego Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku u progu reformacji. Ikonografia - funkcje - styl, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005), str. 440-442. 

4.  Wilfried Samel, Polacy i Niemcy w Bydgoszczy w: Polacy i Niemcy w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, str. 47 - 48. 

5.  Horst-Hartmut Skonietzki, Bydgoskie reminiscencje, w: Polacy i Niemcy w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, str. 51-56 

6.  Elżbieta Alabrudzińska, Das Religionsleben der Deutschen in Bydgoszcz 1920 - 1945, Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, str. 135 - 141 

7.   Maciej Obremski, BYDGOSZCZ - "KLEIN-BERLIN", Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy str. 157 - 165 

8.  Krzysztof Okoński, Literaturreise von Bromberg nach Bydgoszcz. Erinnerungen von Tadeusz Nowakowski, Alfred Cohn und Heinrich Böll, Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, str. 167-170 

9.   Piotr Rybarczyk, Vom Königlichen Friedrich-Gymnasium zu Bromberg bis zum Klassischen Staatsgymnasium in Bydgoszcz, Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/Polen und Deutsche in Bromberg, Sympozjum 20.04.2006, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, str. 171-173

10. “Zusammenfassung” [w:] Ryszard Mordarski, Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Bydgoszcz, 2007, s. 415-418. 

11. Jacek Woźny (Bydgoszcz): Urgeschichtliche und mittelalterliche kultische Monolithe aus Polen und aus den Nachbargebieten,  (tłumaczenie referatu), konferencja Die 17. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung  e.V. vom 19. – 22. März 2007 in Halle (Saale)

12. Jacek Woźny, Sakrale Landschaften und Feuer im Glauben der Gemeinschaften der Bronze- und Früheisenzeit, [w:] Spreewälder  Kulturstiftung, "Faszinosum Lausitzer Kultur. Religion, Musik, Medizin", Burg-Muschen 2012, str. 19 - 26.

13. Jacek Woźny, Stratygrafia archeologiczna jako wyraz idei pomników, miejsc pamięci i domen symbolicznych (Archäologische  Stratigraphie als Ausdruck der Idee von Denkmälern, Erinnerungsorten und symbolischen Domänen) - streszczenie/Zusammenfassung. Konferencja "Miejsca pamięci - pradzieje, średniowiecze i współczesność"/"Orte der Erinnerung - Urgeschichte, Mittelalter und Gegenwart", Biskupin, 04 - 06. 07. 2012.

14. Jacek Woźny, Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków, Bydgoszcz 2014, streszczenie/Zusammenfassung: Die Archäologie symbolischer Steine. Vom Urgestein bis zum Ahnenerbe.

15. Zusammenfassung, [w:] Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk, "Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny-przebieg-konsekwencje", tom 1: Monografia, Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 2013, str. 363-365.

16.Teksty w tomie "Kosznajderskie miscellanea" pod red. Jerzego Szwankowskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego, Chojnice 2015:

- Gertrud Glischinski, Wspomnienia z dawnych lat, str. 13-26

- Hans-Georg Behrendt, Czerwony kabriolet, str. 39-41

- Karl Schweminski, Schweminscy z Hamburga, str. 61-81


Organizacja konferencji

 1. Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dydaktyczno-naukowej „Kierunki humanistyczne i społeczne UKW wobec digitalizacji: narzędzia – dydaktyka – kompetencje absolwenta – cyfryzacja obiegu naukowego”, UKW 21.05.2012

 2. Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego  ”Mur berliński: polskie konteksty”, UKW 20.11.2009 


Projekty i wydarzenia (organizacja i współudział)

 1. Rekonstrukcja historyczna na terenie obecnego Exploseum – 2007

 2. Tydzień Kina Niemieckiego (przedmowy do filmów i moderacja dyskusji) – 2009, 2010, 2011

 3. Projekcja filmu „Kennzeichen Kohl” i spotkanie z reżyserem Jeanem Boue - 2010

 4. Recital niemieckiego pieśniarza i pisarza Stephana Krawczyka – 2010

 5. Spotkanie z pisarzem Arturem Beckerem – 2010

 6. Wykonanie pierwszej strony www Katedry Filologii Germańskiej: 2003-2004r. 

 7. Strona Katedra Germanistyki UKW – Multimedia o implementacji nowych mediów w ramach studiów germanistycznych na UKW

 8. Kanał video Katedry Germanistyki w serwisie YouTube 

 9. Aktualizacja treści w profilu Katedry Germanistyki w serwisie Facebook

 10. Profil Katedry Germanistyki UKW w serwisie academia.edu - https://ukw.academia.edu/KatedraGermanistyki

 11. Organizacja stoiska Katedry i prezentacje jednostki w ramach Drzwi Otwartych UKW w latach: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2016, 2018.

 12. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 2006

 13. Opiekun Koła Naukowego Studentów Germanistyki: od 2003 do 2013

 14. Opiekun i redaktor gazetki studenckiej VollTreffer: od 2004 do 2013

 15. Współorganizator studenckich wyjazdów integracyjnych w 2004, 2005 i 2008 r.

 16. Współorganizator spotkania nt. orientacji zawodowej studentów germanistyki: 2010 r.

 17. Współorganizator spotkania nt. orientacji zawodowej studentów germanistyki: 2013 r. (spotkanie z przedstawicielami firmy Atos)

 18. "Mur berliński: multimedialne wymiary pamięci". Opieka merytoryczna nad projektem tłumaczeniowym studentów 2. roku FG i 1. MU oraz wykonanie strony www projektu: http://www.mur-berlinski-2014.ukw.edu.pl/, 09.11.2014

 19. Koordynator działań Katedry Germanistyki UKW w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki (edycja 2015)


Dydaktyka

 1. Kierownik Pracowni Multimediów Edukacyjnych: 1.10.2007 – 31.01.2011

 2. Członek zespołu ds. Wdrażania e-learningu na UKW: 2011/2012

 3. Koordynator i autor przedmiotu "projekt multimedialny"

 4. Zajęcia: krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego,  kulturoznawstwo współczesne, literatura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku, praktyczna nauka języka niemieckiego, wykłady monograficzne (wielokulturowość w Niemczech, cyberkultura w Niemczech), tłumaczenia tekstów naukowych i użytkowych, seminarium licencjackie/magisterskie


Nagrody

 1. 02.02.2011 – Nagroda Rektora UKW (zespołowa, 2. stopnia) za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

 2. 2003 - Nagroda Archiwum Emigracji UMK i Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura" dla najlepszej pracy magisterskiej i doktorskiej na temat emigracji polskiej po 1939 roku

 3. 2019 - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania


Hobby

 1. Muzyka rockowa

 2. Komputery, cyberkultura

 3. Motoryzacja (oldtimery)

 4. Podróże 

 5. Literatura (Orhan Pamuk, Leopold Tyrmand, Marek Hłasko,  George Orwell)

 6. Film 

 7. Lektura gazet i czasopism