Seminarium licencjackie / magisterskie

LITERATUROZNAWSTWO / KULTUROZNAWSTWO NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO


Sugerowane zakresy tematyczne | Zarządzenia ws. prac dyplomowych | 10 podstawowych zasad | Budowa pracyBrzmienie tytułu | Plagiat | Biblioteka UKW - przydatne serwisy | Czasopisma - artykuły w pdf | Przykłady zrealizowanych prac | Przypisy


Sugerowane zakresy tematyczne  

Kulturoznawstwo:

 • Film  w Niemczech od 1945 do współczesności (zagadnienia społeczne, polityczne, historyczne, wielokulturowość)

 • Wielokulturowość w Niemczech

 • Popkultura w obszarze D-A-CH   (1968 - 1990)

 • Rozwój mediów cyfrowych, digitalizacja literatury, przemiany w przekazie audiowizualnym, cyberkultura,  rozrywka cyfrowa

 • Kultura pamięci (nazizm, komunizm, Ostalgie)

 • Niemiecka spuścizna kulturowa w Bydgoszczy

Literatura: 

 • współczesne debaty literackie

 • twórczość Güntera Grassa, Heinricha Bölla, Güntera Wallraffa, 

 • literackie obrazy przeszłości (1945-1989)

 • polsko-niemieckie motywy  literackie 

 • twórczość literacka pisarzy niemieckich pochodzenia tureckiego

 • polityczne, ideologiczne, cenzuralne uwarunkowania literatury w NRD (samizdat, literatura "emigracji wewnątrzniemieckiej")


Zarządzenia ws. prac dyplomowych


Budowa pracy:

MARGINESY: 3 cm od lewej strony, pozostałe - 2,5 cm.

 

1. STRONA TYTUŁOWA Z TYTUŁEM PRACY W JĘZYKU NIEMIECKIM
2. STRONA TYTUŁOWA Z TYTUŁEM PRACY W JĘZYKU POLSKIM
3. SŁOWO WSTĘPNE (VORWORT) - opcjonalnie
geneza pracy, informacje i podziękowania dla instytucji i osób współpracujących z autorem (archiwa, twórcy kultury, przedstawiciele środowisk naukowo-akademickich, autorzy publikacji prasowych itp.) motywacje autora
2. WPROWADZENIE (EINLEITUNG)
przybliżenie problematyki pracy
pytania badawcze i hipotezy formułowane w pracy
zastrzeżenia dot. możliwych braków itp. 
3. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 
Określenie stanu badań
Zdefiniowanie pojęć i ich konteksty kulturowe, historyczne, literackie lub medialne. 
Wybrane teorie naukowe związane z tematyką pracy
Prezentacja analizowanej książki, filmu itp. na tle zjawiska np. Ostalgii, kultury pamięci, digitalizacji itp. 
4. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
analiza wybranych aspektów utworu 
5. ZAKOŃCZENIE
wnioski, ocena realizacji celu pracy, bilans własnych dokonań, możliwość wykorzystania wyników do dalszych badań lub praktycznego wykorzystania (zarówno w dydaktyce jaki i w innych dziedzinach np. tłumaczenia, organizacja współpracy międzynarodowej, działalności kulturalnej, wydawniczej itp.)
6. WYKAZ LITERATURY
w zestawieniu alfabetycznym (nazwisko, imię autora źródła i pozostałe dane).
7. STRESZCZENIE PRACY (wg szablonu). Zwięzła informacja o treści i budowie pracy, jej pytaniach badawczych i wnioski  
8. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM I RZETELNYM NAPISANIU PRACY


Brzmienie tytułu

W tytule pracy  oprócz zasygnalizowania  zasięgu tematycznego należy umieścić informację o zastosowanej metodzie badawczej. Brzmienie tytułu można ożywić zwięzłym cytatem bądź jego parafrazą. Przykłady tytułów:

 • Deutsche Protestkultur im Wandel der Zeiten. Eine konfrontative Darstellung von konventionellen Protestformen und innovativen Aktionsmitteln

 • Frauen und ihre Aufstiegsmöglichkeiten in der DDR und BRD am Beispiel ausgewählter Autobiographien 

 • Zur Darstellung des Holocaust in den Filmen „Auschwitz“ von Uwe Boll und „Kornblumenblau“ von Leszek Wosiewicz. Eine kontrastive Analyse

 • Die Ereignisse vom September 1939 in Bydgoszcz als lokale Erinnerungsräume? Eine Bilanz von Mediendebatten und Kulturinitiativen nach 1989

 • Zum Bild Gunther von Hagens in der deutschen und polnischen Presse 1995-2010. Eine Analyse ausgewählter Pressetitel

 • Das "The Third Wave" Experiment im Film "Die Welle" von Dennis Gansel als Beispiel neuer Inhalte in deutschen Reality-Shows. Eine Analyse von jugendgefährdenden Faktoren 


Plagiat

W pracy  dopuszcza się  wyłącznie przytaczanie wybranych cytatów z podaniem ich źródła. Dotyczy to zarówno cytatów dosłownych, jak i tzw. Vergleichszitat (skrót Vgl.), polegającego na streszczeniu własnymi słowami dłuższego fragmentu z wybranego źródła. 


10 podstawowych zasad

 • wybór tematu pracy powinien wynikać  z zainteresowań dyplomanta,  jego orientacji w  danej dziedzinie, możliwościami  dotarcia do literatury przedmiotu i materiałów, doświadczeń lub potrzeb zawodowych oraz świadomości różnych ograniczeń związanych z realizacją tematu (koszty, kwerendy biblioteczne w kraju lub za granicą, konieczność dodatkowych konsultacji lub innych usług np. tłumaczeniowych)

 • Warto wykorzystać praktyczne aspekty  przygotowania pracy licencjackiej lub magisterskiej w celu utrwalenia umiejętności związanych z edycją dokumentów elektronicznych i doskonaleniem metod wyszukiwania informacji w internecie (np. poprzez użycie dodatkowych opcji wyszukiwarek, specjalistycznych serwisów, pogłębieniem wiedzy  o prawie autorskim w sieci, poznanie zasad netykiety itp.), nawiązywaniem kontaktów z instytucjami i osobami życia publicznego, kulturalnego czy akademickiego, doskonaleniem umiejętności tłumaczeniowych, organizacyjnych itp.

 • temat pracy po zaakceptowaniu przez komisję w Katedrze Germanistyki oraz  przez Dziekana WH  NIE może zostać zmieniony 

 • pracę należy przedstawiać promotorowi sukcesywnie - niezależnie od konieczności uzyskania zaliczenia, można dzięki temu upewnić się, że pracę można kontynuować w dotychczasowej formie albo, że wymaga ona korekt

 • konsultacja z promotorem zakupu literatury i innych materiałów potrzebnych  do pracy (dostęp do płatnych serwisów, archiwów itp.) - eliminujemy w ten sposób ryzyko wydania pieniędzy na książki zbędne, przestarzałe, o niewielkich walorach poznawczych i badawczych itd.

 • w szczególnych przypadkach korespondencja mailowa - z podaniem tematu pracy, konspektu i szczegółowymi pytaniami (linki do zamówień książkowych, proponowanych filmów, artykułów itp.)

 • równowaga w doborze źródeł (książki i artykuły naukowe, publicystyczne, materiały drukowanie oraz online, nagrania audio/video)

 • stosowanie rzeczowej argumentacji popartej  faktami, cytatami, liczbami itp.

 • korzystanie z możliwie najnowszej literatury sekundarnej

 • naukowy język  pracy (unikanie Ich-Form na rzecz np. strony biernej, form bezosobowych)


Ocena pracy:

Korzystny wpływ na ocenę pracy posiadają następujące elementy:

 • samodzielność dyplomanta w procesie doboru tematu i literatury, tworzenia konspektu, formułowaniu treści oraz umiejętność wykorzystania sugestii promotora w trakcie korygowania pracy pod kątem poprawności stylistyczno-językowej

 • umiejętność typologizacji i oceny zagadnień na podstawie zgromadzonej wiedzy

 • zgodność treści  z tytułem

 • poprawność językowa i właściwa edycja pracy (przypisy, czcionka, ilustracje itp.)

 • kompleksowe ujęcie problematyki

 • kontrastywne studium zagadnienia (np. w aspekcie polsko-niemieckim)

 • interdyscyplinarność pracy tzn. umiejętność nawiązywania do wiedzy z różnych dziedzin w celu potwierdzenia wniosku czy tezy

 • umiejętność zredagowania wniosków dotyczących możliwego  rozwoju danego zjawiska w bliższej lub dalszej przyszłości 

 • zachowanie równomiernych proporcji w wykorzystaniu różnych źródeł (literatury, prasy, publikacji fachowych, nagrań audio-video, internetu, cd-romów, materiałów informacyjnych i reklamowych), poziom merytoryczny oraz aktualność cytowanych źródeł

 • skompletowanie i prezentacja możliwie pełnego spektrum poglądów na dany problem

 • przejrzystość, konsekwencja i logika układu treści

 • umiejętność sformułowania tytułu pracy w sposób obejmujący treść pracy i zachęcający do lektury (np. poprzez zastosowanie w tytule ciekawych środków stylistycznych lub trafnego, zwięzłego cytatu) oraz prezentacji w jego drugiej części wykorzystanej w pracy metody badawczej 

 • samodzielna i szeroko zakrojona kwerenda w ośrodkach badawczych i bibliotekach,

 • indywidualny rys pracy polegający np. na wskazaniu we wstępie (Vorwort) związków pracy z problematyką własnej generacji, historii , regionu, specyficznych uwarunkowań społecznych, językowych, kulturowych, doświadczeń itp. będących udziałem autora pracy, 

 • możliwość dalszego wykorzystania pracy np. jako punktu wyjściowego do bardziej rozbudowanych badań czy publikacji,

 • wykorzystanie stylistyki i leksyki typowej dla pracy naukowej

 • własne (poprawne) tłumaczenia cytowanej polskiej literatury przedmiotu


Często popełniane błędy:

W trakcie wyboru tematu oraz pisania pracy należy unikać następujących błędów:

 • omawiania zagadnień będących wg wiedzy promotora przedmiotem licznych i rozpowszechnionych analiz

 • cytowania źródeł jednego typu np. internetu lub prasy (o ile nie wiąże się to ze specyfiką pracy)

 • podejmowania tematyki wybitnie specjalistycznej i wykraczającej w znaczący sposób poza treści realizowane w trakcie studiów 

 • prezentacji subiektywnych poglądów (tzn. nie popartych konkretną wiedzą filologiczną) na temat danego zjawiska, oddalania się od naświetlenia i analizy zagadnienia.  Innymi słowy praca taka staje się wyłącznie zapisem osobistych wrażeń. 

 • opisu pozbawionego możliwości prezentacji refleksji nad omawianym materiałem („odtwórczość”) 

 • bezkrytycznego cytowania źródeł w jednoznaczny sposób nacechowanych oficjalną ideologią danej epoki (np. pseudonaukowych analiz sporządzanych dla potrzeb propagandy) lub treści redagowanych z myślą o wykorzystaniu w celu nieuczciwej walki z konkurencją bądź związanych ze światem reklamy czy tzw. prasy brukowej

 • brak numeracji stron na wydruku do korekty

 • podawanie adresu z wyszukiwarki Google, Google book search albo z portalu video zamiast właściwego dla danej książki, publikacji czy nagrania audio/video opisu bibliograficznego (autor (reżyser), tytuł, rok, miejsce wydania, strona)

 • tłumaczenie nazw własnych na język niemiecki ("Gazeta Wyborcza" - "Wahlzeitung" - sic!)

 • wstawianie nietypowych symboli zamiast umlautów 

 • wstawianie ręczne przypisów (zamiast automatycznego)


Biblioteka UKW - przydatne serwisy


Czasopisma - artykuły w pdf

POLSKA (WYBÓR)

 

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich
http://www.ejournals.eu/ZVPG/
Germanica Wratislaviensia
http://gwr.sjol.eu/catalog/-17

Acta Universitatis Nicolai Copernici 
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=5566
Colloquia Germanistica Stetinensia
http://www.us.szc.pl/main.php/cgs?xml=load_page&st=20282
Studia Germanica Posnaniensia
https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/1341 
STUDIA NIEMCOZNAWCZE/STUDIEN ZUR DEUTSCHKUNDE
spisy treści:
http://portal.uw.edu.pl/en/web/studienzurdeutschkunde/spisy-tresci
pliki pdf (czasem wymagane jest odświeżenie strony lub powrót na: http://portal.uw.edu.pl/en/web/studienzurdeutschkunde/home):
https://pliki.wn.uw.edu.pl/index.php/s/KTEJmQl2CGHwqnp
Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego
http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/
POLILOG STUDIA NEOFILOLOGICZNE
http://www.arch.apsl.edu.pl/polilog/index.php
Czasopisma - Nauki humanistyczne
http://www.ejournals.eu/kategoria/6/Nauki-humanistyczne/

KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE (WYBÓR)


Zeitschrift für Germanistik:
https://www.jstor.org/journal/zeitfurgerm
Colloquia Germanica:
https://www.jstor.org/journal/collogerm
PhiN - Philologie im Netz
http://web.fu-berlin.de/phin/
Textpraxis. Digitales Journal für Philologie
https://www.textpraxis.net/
IASLonline
http://www.iaslonline.de/index.php?mode=list&medium=0&filter=2&sort=1&order=asc
ZfdG - Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften
http://www.zfdg.de/
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
https://www.zfo-online.de/index.php/zfo/issue/archive

INNE KRAJE (WYBÓR)


Dİyalog. Interkulturelle Zeıtschrift für Germanistik
Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
http://www.gerder.org.tr/diyalog/diyalog.html
GERMANICA
https://journals.openedition.org/germanica/


Przykłady zrealizowanych prac

 • Kulturoznawstwo:

  • Film  w Niemczech od 1945 do współczesności (zagadnienia społeczne, polityczne, historyczne, wielokulturowość)

  • Wielokulturowość w Niemczech

  • Popkultura w obszarze D-A-CH   (1968 - 1990)

  • Rozwój mediów cyfrowych, digitalizacja literatury, przemiany w przekazie audiowizualnym, cyberkultura,  rozrywka cyfrowa

  • Kultura pamięci (nazizm, komunizm, Ostalgie)

  • Niemiecka spuścizna kulturowa w Bydgoszczy

  Literatura: 


Przypisy

PODSTAWOWA ZASADA: KONSEKWENCJA W STOSOWANIU PRZYPISÓW

Prasa, artykuły naukowe

CYTAT Z NIEMIECKIEJ GAZETY

Adam Zagajewski, Lobrede auf einen strengen Deutschlehrer. Was wir Günter Grass verdanken, habt ihr nie begriffen, [in]: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 30.11.1999, Nr. 279, S. 15.

CYTAT Z POLSKIEGO CZASOPISMA

Konstanty A. Jeleński,  „Bęben” między Polską a Niemcami, [in]: „Kultura”, Paris, Nr. 1-2/1962, S. 215 – 222.

Książki

MONOGRAFIA (JEDEN AUTOR)

H.Nawratil, Schwarzbuch der Vertreibung 1945 bis 1948. Das letzte Kapitel unbewältigter Vergangenheit, München 2007, S. 43.

TOM ZBIOROWY POD REDAKCJĄ (RED. - HRSG.) 

(Hrsg.) B. Kerski und W.-D. Eberwein, Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft?,  Olsztyn 2005, S. 170.

ARTYKUŁ CYTOWANY W TOMIE ZBIOROWYM POD REDAKCJĄ

Marion Brandt, Eine schwierige Freundschaft. Günter Grass und die Opposition im Polen der 70er und 80er Jahre, [in]: Marion Brandt, Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski (Hrsg.), Günter Grass: Literatur – Kunst – Politik,  Gdańsk 2008, S. 284.

Internet

TEKST Z PORTALU

Jens Gieseke, 20 Jahre Stasi-Aufarbeitung. Vorbild oder Auslaufmodell?, Portal der Bundeszentrale für politische Bildung,  29.06.2009,  http://www.bpb.de/themen/DKEMYS,1,0,20_Jahre_StasiAufarbeitung.html, Zugriff am 09.12.2010.

TEKST PRASOWY Z ARCHIWUM INTERNETOWEGO GAZETY

Christiane Grefe. Adam Soboczynski, Wo ist Böll? In: „Die Zeit“, 02.08.2007 Nr. 32/2007, http://www.zeit.de/2007/32/Boell?page=all, Zugriff am 08.09.2007.

Filmy

Volker Schlöndorff (Regie), Die Blechtrommel, Deutschland-Frankreich (Koproduktion), 1979.

Inne typy przypisów:

CYTAT PORÓWNAWCZY

Vgl. Gerhard Gnauck, Katz und Maus mit der Stasi. Miroslaw Chojecki, der größte Untergrundverleger des Ostblocks, erinnert sich an die polnische Erstausgabe der "Blechtrommel". In: Die Welt, (04. 12. 1999).

KOMENTARZ LUB SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIE DO DANEGO MIEJSCA W PRACY

1957 veröffentlichte der „Kölner-Stadt-Anzeiger“ die ihm auf seine an einige bekannte Kölner Bürger gestellte Frage: „Mit welchem (lebenden) Menschen würden Sie sich gern einmal ausführlich und vertraulich unterhalten? Was würden Sie ihm sagen, was ihn fragen wollen?“ zugegangenen Antworten - u.a. den Beitrag von Heinrich Böll. Vgl. Markus Schäfer, Heinrich  Böll und Polen. Texte und Dokumente. Heinrich-Böll-Stiftung. Berlin-Köln 2004, S. 43.

OPIS OSOBY WYMIENIANEJ W TEKŚCIE JEDYNIE Z IMIENIA I NAZWISKA

Ideenhistoriker, Philosoph und Chefredakteur der liberalen oppositionellen Zeitschrift Res Publica.

TŁUMACZENIE POLSKIEGO TYTUŁU NA NIEMIECKI (OPCJONALNIE, PRZY WIĘKSZEJ LICZBIE POLSKICH ŹRÓDEŁ)

Wiesław Al. Niewęgłowski, Kościelny azyl. [Kirchenasyl]. In: „Bibuła”, Nr. 3/.2005, S. 5-6.

PRACA NAUKOWA (DOKTORAT, HABILITACJA) OPUBLIKOWANA W ARCHIWUM INTERNETOWYM LUB INNEJ BAZIE (NP. CD-ROM)

Ju-Bong Lee, Der Wandel im deutschen Film der 90er Jahre : Eine Analyse zum Stil der Filme von Hans-Christian Schmid und Tom Tykwer, Dissertation, zur Erlangerung des akademischen Grades, Doktor der Philosophie, Universität Osnabruck, Fachbereich Sprach-und Literaturwissenschaft), 2007,  S.18

PRZY JEDNYM ŹRÓDLE CYTOWANYM KILKAKROTNIE NA JEDNEJ STRONIE (W CELU UNIKNIĘCIA  POWTARZANIA TEGO SAMEGO PRZYPISU)

Ebenda (czyli "tamże")

Ebenda, S. 48 (jeżeli korzystamy z tego samego źródła, ale z innej strony

INNA OPCJA:

a.a.O.  am angegebenen Ort  -   Wiederholter Quellenverweis in wissenschaftlichen Werken

W PRZYPADKU BRAKU NAZWISKA AUTORA 

( - )